مدير گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
    
 

               مدیر گروه دروس عمومی

نام و نام خانوادگي اقای دکتر محمدعلي سردار


سمت: هيأت علمی (دانشيار تربيت بدني)

 
تلفن محل کار: 38002178-051
 
پست الكترونيكي: SardarMA[at]mums.ac.ir
 

فرم مشخصات علمی آموزشی (CV)