معاون آموزشی و پژوهشی گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
    
 

               معاون آموزشی و پژوهشی گروه زبان و دروس عمومی

نام و نام خانوادگي اقای دکتر محمدعلي سردار


سمت: هيات علمي (دانشيار تربيت بدني)

 
تلفن محل کار: 3800178-051
 
پست الكترونيكي: SardarMA[at]mums.ac.ir
 
فرم مشخصات علمي آموزشي(C.V)