کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

     
 

نام و نام خانوادگی: مریم با ادب

تحصیلات:

پست سازمانی: مسئول امور دفتری

شماره تماس: 38002176-051

پست الکترونیک: BaAdabM2[at]mums.ac.ir

   
       
 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا کارگزار

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی (دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزش عالی)

پست سازمانی: کارشناس آموزش - (روزهای حضور دوشنبه و سه شنبه)

شماره تماس: 38002158-051

پست الکترونیک: KargozarMR1[at]mums.ac.ir

   
       
 

نام و نام خانوادگی: معصومه حسن پور

تحصیلات: دانشجوی دکترای تخصصی آموزش زبان انگلیسی

پست سازمانی: کارشناس آموزش

شماره تماس:38002150-051

پست الکترونیک: HassanpourM1[at]mums.ac.ir